02142551111
مشاوره با کارشناسان
  • <a href='hamyar/همیار-کارت'>مشاهده شرایط صدور <i class='fa fa-long-arrow-down'></i></a>
  • <a href='safe/گاوصندوق'>بیشتر بدانید <i class='fa fa-long-arrow-down'></i></a>
کنتل
اهداف شبکه ارتباطی کنتل
شبکه ارتباطی کنتل در تلاش است تا با مطالعه و تثبیت بازار کالای نوساخته، ضمن بهره وری از فناوری های روز دنیا، شرایط را برای ظهور هر چه بهتر فناوری های نوین فراهم آورد. این مهم جز در سایه توجه به فرهنگ سازی فناوی و در نظر گرفتن ساختار بومیت جامعه هدف میسر نمیگردد
گام اول
با ایجاد شبکه تقاضای انسانی که از طرفی مصرف کننده اختیاری بوده و از طرف دیگر فروشنده خدمات پایه ای می باشد، به راحتی به رفتارهای تقاضا واکنش مثبت نشان میدهد
گام دوم
به واسطه وجود بازار تقاضای هدفمند و دقیق با صرف هزینه ای بسیار اندک عرضه کننده به انتظارات فروش خود دست پیدا می کند
گام سوم
شبکه به صورت خودخواسته اطلاعات نیاز خود را در دسترس قرارداده است، لذا عملیات عرضه و تقاضا با سرریز سرمایه ای از محل عدم هدررفت سرمایه همراه خواهد بود
گام چهارم
به موجب جهت دهی درست و مدیریت عملیات ایجاد تقاضا سرریز سرمایه گردشی صرفه جویی شده به عنوان سرمایه پایه شبکه به اعضای شبکه تخصیص داده میشود
گام پنجم
با برگشت سرمایه سرریز ارتباطی، شبکه با رسوب سرمایه مواجه میگردد. در این زمان با هدایت درخواست اعضا به سمت خدمات و محصولات پر کاربرد امکان تولید ارزش چند برابری برای رسوب مذکور فراهم میگردد
گام ششم
تلاش برای حفظ نقدینگی گردشی درون سیستمی موجب تقویت چندگانه قوای سرمایه ای شبکه می گردد. این مهم در بلند مدت امکان خروج بیش از نیمی از هزینه، از سبد خانوار اعضا را فراهم می آورد
مطالعه کنید
۱۹
دی
۱۳۹۷
مدیر عامل گروه همیار در جواب این رشته توییت از آمادگی گروه همیار برای جایگزینی با پیامک های مزاحم خبر داد. ....