02142551111
مشاوره با کارشناسان
جالب بود ، ذخیره می کنم
مطالعه می کنید
بازی
در این بخش چندین بازی موبایلی به تناسب سلیقه های مختلف در دسترس اعضا قرار دارد.

دریافت امتیاز و رتبه های برتر رکورد های ثبت شده در هر بازی به صورت مستقل شامل پرداخت پاداش می گردد. حال اینکه در هر ماه به رتبه اول تا سوم حساب cantel games نیز پاداش نفیسی ارائه خواهد شد.

علاوه بر کسب امتیاز و ثبت رکورد در هر بازی به صورت مستقل، امکان ثب و تجمیع امتیاز مربوط به تمامی بازی ها در حساب cantel games نیز میسر است.


رکوردها و امتیازات کسب شده به صورت ماهیانه صفر شده و امکان کسب امتیاز در جشنواره جدید فراهم خواهد آمد.
این درحالیست که رکورد و امتیازات کسب شده قبلی در کتابخانه cantel games موجود خواهد ماند
حال آنکه هیچ تاثیری در عملیات دریافت پاداش نخواهد داشت.

تلویزیون کنتل