02142551111
مشاوره با کارشناسان
جالب بود ، ذخیره می کنم
مطالعه می کنید
نظارت
این ابزار به طور خاص در سرویس ماسک استفاده می‌شود. شما می‌توانید به عنوان ناظر بین تماس دو نفره ماسک حضور داشته باشید و فرآیند مکالمه را مدیریت کنید. امکانات خاص این ابزار به شرح زیر می¬باشند.

مشاهده صف تماس¬های ماسک در سالن نظارت

تخصیص دسترسی پرسنل یا واحد به سالن نظارت

ورود به مکالمه طرفین ماسک در صورت نیاز

ورود به بحث طرفین ماسک در صورت نیاز به صورت کنفرانس

اقدام به قطع تماس هر یک از طرفین ماسک یا کل فرآیند ماسک

ارائه گزارش آفلاین از فرآیند نظارت پرسنل به همراه ذخیره سازی فایل صوتی فرآیند نظارت

تلویزیون کنتل