02142551111
مشاوره با کارشناسان
جالب بود ، ذخیره می کنم
مطالعه می کنید
توکن
بااستفاده از این ابزار، امکان ایجاد عملیات پرداخت در سرویس های کنتل مانند وصول مطالبات و نوبت دهی فراهم آمده است.

پرداخت ها از سه طریق link pay، IVR Pay و USSD pay امکان پذیر است که انتخاب نوع آن را می‌توانید در تنظیمات این بخش تعیین کنید.

به طور مثال، شما می‌توانید از این ابزار در سرویس وصول مطالبات استفاده کرده و پس از تماس با افراد و ترغیب کاربران، لینک پرداخت را برای آنها به صورت پیامک ارسال کنید و یا امکان پرداخت را به صورت Pay IVR و یا USSD فراهم سازید.

ترکنش ها به حساب مقصد مورد معرفی پذیرنده درگاه پرداخت بانکی واریز شده و تسویه آن درون شبکه شاپرکی صورت می پذیرد

لازم از قبل از استفاده از این امکان اقدامات لازم را برای فعالسازی آن در PSP مورد معرفی کنتل به سرانجام برسانید